NORMATIVA

NORMATIVA GENERAL DE LA CURSA

1. INSCRIPCIÓ 

1.1 Els ciclistes, a cadascuna de les proves, hauran d’escollir una de les dues distàncies proposades: • FULL DISTANCE • HALF DISTANCE 

1.2 Els participants podran formalitzar la inscripció d’una de les dues maneres proposades: • INDIVIDUAL • PER EQUIP (PARELLA) 

1.3 El preu d'inscripció inclou: - Camiseta - Avituallaments en cursa - Avituallament meta (inclou begudes i sòlid) - Dorsal personalitzat - Sistema de cronometratge - Llistes de classificació instantània - Llistes de classificació online - Punts mecànics (autoservei i amb assistència). Oli cadena, càmeres recanvi, manxa, i eines bàsiques - Servei de suport al ciclista (durant cursa). Bidó no recuperable en un avituallament - Servei de guarda-roba - Servei de dutxes - Servei per netejar la bicicleta - Servei mèdic - Servei de fisioteràpia a l’arribada (fins l’horari límit de finalitzar la prova) - Fotografies de la cursa. Ara bé, existeix la possibilitat, tot i que improbable, que algun ciclista no disposi de fotografía. 

1.4 La plaça no s’assigna al ciclista de manera definitiva fins que el pagament no sigui efectiu o s’enviï un justificant via e-mail. 

1.5 Un cop formalitzat el pagament no es farà devolució. 

1.6 Un cop inscrits a la prova, es permetran canvis de distància dins de la mateixa prova, sempre i quan: - Hi hagi places disponibles a la nova distància escollida. - Si el canvi de distància és de FULL a HALF no es retornarà la diferència econòmica del cost de la inscripció. - Si el canvi de distància és de HALF a FULL, el participant haurà d’abonar la diferència econòmica del cost de la inscripció. 

1.7 Tres setmanes abans de la cursa no es realitzaran modificacions. 

1.8 Les inscripcions es tancaran un cop s’hagi superat el límit de participants o bé a la data límit anunciada a la pàgina web. 

1.9 En cas de realitzar la inscripció a última hora (2 setmanes abans de la celebració de la cursa) no es garanteix que la talla de l’obsequi sigui la sol·licitada. 

1.10 L’organització es reserva el dret de modificar el nombre de places d’inscrits. Aquesta modificació seria anunciada prèviament a la pàgina web. 

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

2.1 Tots els participants hauran de ser majors d’edat el dia de la cursa. En cas contrari, és obligatori presentar l’autorització de menors. Aquesta la trobareu a l’apartat de documents o la podreu recollir, emplenar i lliurar en el moment de la recollida de dorsals. 

2.2 Els ciclistes han de tenir la preparació física i els coneixements tècnics necessaris per fer front al quilometratge i al desnivell de la prova. 

2.3 Els inscrits a la cursa participen voluntàriament i sota la seva responsabilitat. Per aquest motiu, l’entitat organitzadora, els col·laboradors, els patrocinadors i els altres participants queden lliures de qualsevol responsabilitat civil. 

2.4 El participants hauran d’acceptar i lliurar el “Descàrrec de responsabilitats” que informa dels riscos que comporten la participació i exclou a l’organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la prova. 

2.5 El participant en el momento d’inscriure’s a la prova accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica. 

3. DESENVOLUPAMENT DELS CIRCUITS 

3.1 La modalitat HALF és de caire no competitiu. No hi haurà premis ni podis. 

3.2 L’esperit essencial de la modalitat HALSF és gaudir i finalitzar el repte. 

3.3. La modalitat FULL és competitiva i es donaran premis als 3 primers classificats tant absoluts com per categoria (individual i parelles), tant masculí com femení. 

3.4 Els ciclistes es guiaran durant tot el recorregut mitjançant els seus dispositius GPS, per tal de seguir l’itinerari. 

3.5 El Track es penjarà a la Web amb antelació suficient. Prèviament s’informarà a la pàgina web de les característiques generals (distància, desnivell i tipus de terreny). 

3.6 En modalitat HALF també es disposarà d’un parc tancat a la zona de sortida. Aquest no tindrà calaixos i serà per ordre d’arribada. 

3.7 El recorregut és obert al trànsit. Els participants han de seguir les normes de trànsit, així com circular amb precaució en els nuclis habitats. Es recorda que els ciclistes han de romandre pel voral dret de les vies públiques. S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació vigent 

3.8 La sortida, per raons de seguretat, serà neutralitzada els primers quilometres. En aquest tram, el director de la marxa encapçalarà la sortida amb un vehicle oficial. 

3.9 Durant tot el tram neutralitzat està prohibit avançar el vehicle del director. 

3.10 Els ciclistes podran començar a pedalar a la seva velocitat, complint les normes de trànsit, un cop finalitzat el tram neutralitzat. 

3.11 Durant el recorregut de la prova hi ha diferents punts de controls. 

3.12 Els peatons tindran preferència en tot el recorregut. Serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions en cas de coincidir amb peatons.

3.13 Tots els vehicles motoritzats tindran preferència en zones asfaltades i cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar qualsevol calçada. 

4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA 

4.1 A la zona de sortida hi ha un parc tancat. En el parc tancat hi ha diferents calaixos de sortida. A la distància FULL, aquests calaixos s’estructuren en funció de la classificació general i categoria. S’especifica més detalladament a l’apartat 5. La categoria e-Bike sortirà des d’un calaix propi.

4.2 El tret de sortida s’identificarà mitjançant un senyal acústic. Ningú podrà prendre la sortida després d’aquest, excepte que el director de cursa ho permeti. 

4.3 Els participants han de passar obligatòriament pels controls de pas. L'absència de pas en algun d’aquests controls comportarà la desqualificació.

4.4 Abandonar el recorregut marcat per l’organització suposa la desqualificació. 

4.5 Durant el transcurs de la prova, si l’itinerari ho permet, es podrà realitzar el canvi de distància de “FULL” a “HALF”. En aquest cas, el participant quedarà exclòs de la classificació, però disposarà dels serveis, com avituallament, assistència mèdica, etc. Caldrà tenir acceptació prèvia per part de l’organització. 

4.6 Un cop s’hagi superat el temps màxim per finalitzar el recorregut, el staff procedirà a començar el desmuntatge de les instal·lacions provisionals de l’esdeveniment; sempre tenint present l’assistència i els participants. 

5. PARC TANCAT I CALAIXOS DE SORTIDA 

5.1 A la zona de sortida hi ha un parc tancat, format per diferents calaixos de sortida. 

5.2 A la distància HALF hi haurà únicament un calaix de sortida per a tots els participants. Aquest calaix s’organitzarà en funció de l’ordre d’arribada al parc tancat. 

5.3 L’hora d’arribada a les portes d’accés dels calaixos, determinarà la posició dels ciclistes en cada un d’ells. 

5.4 El parc tancat s’obrirà 30 minuts abans de la cursa i es tancarà 5 minuts abans de la sortida. Fora d’aquest interval de temps, els participants perdran el dret d’accedir-hi i tenir la prioritat atorgada. 

6. DORSALS I ACREDITACIONS 

6.1 Cada un dels participants tindrà assignat un dorsal i una polsera. És intransferible. 

6.2 És obligatori portar el dorsal visible a la part frontal de la bicicleta perquè l’organització pugui identificar els participants amb claredat en cada un dels controls. 

6.3 No està permès cap canvi de dorsal entre ciclistes. 

6.4 Els participants podran accedir a les zones comunes, als avituallaments i a la zona d’arribada dels ciclistes, amb el dorsal corresponent. 

6.5 Les persones no acreditades no tindran accés a les instal·lacions, ni als serveis ni a l’avituallament d’arribada. 

6.6 Els participants que no portin visible el dorsal a la part davantera no se’ls farà cap fotografia oficial. 

6.7 Serà responsabilitat del ciclista conservar i guardar les acreditacions (dorsal i polsera). 

7. CONTROLS I TALLS DE PAS 

7.1 Durant el recorregut de la prova hi ha diferents punts de controls. 

7.2 Cadascun dels controls també serà un punt d’informació pels participants. 

7.3 L’organització es reserva el dret de col·locar controls sorpreses al llarg delrecorregut. 

7.4 Durant el recorregut es situaran punts de control amb horaris màxim de pas, en cas que la fitxa tècnica ho especifiqui. La fitxa tècnica es troba a l’apartat “Recorreguts” de la web. 

7.5 Si algun participant que hagi sobrepassat el temps màxim de pas horari vol continuar per l’itinerari de la prova, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’organització el considerarà fora de la prova i no podrà donar-li els serveis. Per tant, s’eximeix a l’organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió. 

7.6 Els participants que corrin en format equip tenen el deure de passar conjuntament pels punts d’avituallament, controls de pas i meta.

7.7 Els participants que corrin en format equip mantindran una separació màxima, entre els membres del equip, de 1 minut durant el transcurs de la prova. 

7.8 En cas d’esprint final, en format equip, es comptabilitzarà el temps de l’últim ciclista de l’equip que creui la línia de meta. 

8. AVITUALLAMENTS I PUNTS MECANICS 

8.1 En els avituallaments, durant la cursa, hi ha diferent varietat de menjar i beure. Els punts d’avituallament estan detallats a la fitxa tècnica. La fitxa tècnica es troba a l’apartat “Recorreguts” de la web. 

8.2 Els avituallaments seran punts per reomplir bidons i/o motxilles d’hidratació. 

8.3 Els participants han de llançar els residus dins el perímetre marcat dels avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones està penalitzat amb l’exclusió. 

8.4 Els ciclistes han d'estudiar detingudament on estaran col·locats cada un dels avituallaments per ser conscients de la distància i el desnivell existent entre els diferents punts. 

8.5 Els ciclistes només podran rebre ajuda externa per part de col·laboradors, amics o familiars en els punts de controls o en els avituallaments establerts. L’organització, si ho estima oportú, afegirà punts de seguiment durant el transcurs del recorregut. Aquests es trobaran indicats al perfil i mapa del recorregut. 

8.6 Els avituallaments estan equipats amb punts mecànics bàsics d’autoservei o amb assistència. Aquests es troben indicats a la fitxa tècnica. La fitxa tècnica es troba a l’apartat “Recorreguts” de la web. 

8.7 L’organització no es fa càrrec de la incorrecta ingesta de menjar i beure en els diferents avituallaments de la prova. 

8.9 L’organització informa que segons la gamma i precisió del sistema de posicionament global (GPS), el ciclista pot tenir un decalatge de quilometratge, i per això, no se’n fa responsable. 

9. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

9.1 L’organització penalitzarà els ciclistes segons la següent taula: CONCEPTE EXCLUSIÓ NO PERMETRE LA SORTIDA TEMPS: Tenir un comportament violent envers algun ciclista i/o oficial i/o públic X No portar el casc reglamentari X Treure’s el casc durant la cursa X No passar per algun control de pas X Ciclista remolcat a qualsevol vehicle X Ciclista que vagi a recer d’un vehicle X Desviar-se de manera voluntària o involuntària del recorregut marcat X Circular per l’asfalt no autoritzat X Tirar embolcalls o bé ser irrespectuós amb el medi X Manipular, tallar o doblegar el dorsal X No portar el material obligatori exigit X No portar el dorsal X No portar la reserva d’aigua mínima X No vestir amb roba adient, com mallot o culot X Tapar la publicitat del dorsal X Avançar el vehicle en tram neutralitzat X Avituallament fora de la zona establerta 30 minuts Arribar a meta sense el dorsal 30 minuts Creuar la línia de meta separats (En cas de participar en equip) 60 minuts 

9.2 En format equips queda totalment prohibit utilitzar elements externs per empènyer la parella. 

9.3 En format individual queda totalment prohibit empènyer a algun altra ciclista. Aquesta situació implica la immediata exclusió dels dos ciclistes. 

9.4 L’organització podrà desqualificar a tots els ciclistes que no compleixin la normativa durant el transcurs de la prova. 

9.5 Les sancions seran consensuades per l’organització. El director de carrera imposarà la penalització corresponent segons la gravetat dels fets. 

9.6 El director de carrera es reserva el dret de valorar cada acció de manera individual i modificar els paràmetres esmentat anteriorment. 

10. RETIRADES 

10.1 Els ciclistes que decideixin abandonar la cursa hauran de retirar-se a un dels punts de control o avituallament. Només una lesió de gravetat justificarà que un participant abandoni en un altre punt del recorregut. 

10.2 L’organització només es compromet a retornar als participants al punt de sortida de la prova, quan hagin abandonat en un punt de control o avituallament amb accés motoritzat. 

10.3 L’organització es reserva el dret de retornar els participants al punt de sortida, un cop hagi finalitzat la prova, per tal d’assegurar el desenvolupament òptim d’aquesta. 

10.4 Els ciclistes que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització. 

10.5 S’expulsarà de la competició a tot aquell participant que no notifiqui la seva retirada. 

11. EL “XIP” 

11.1 L’únic xip vàlid per a la realització de la cursa serà el proporcionat des de l’organització. 

11.2 El xip proporcionat es troba enganxat al revers del dorsal. El pack format per dorsal i xip s’entregarà juntament amb la bossa del ciclista.

 11.3 Serà responsabilitat del ciclista conservar i guardar el xip. No es pot modificar o alterar. 

12. EMERGÈNCIES 

12.1 Els participants de la cursa tenen el deure d’alertar al punt de control o avituallament més proper de qualsevol tipus d’incidència. 

12.2 Si un ciclista està ferit, els altres participants estan obligats a parar-se per socorre’l i prestar-li tota l’ajuda possible.

 12.3 Si els participants que han prestat la seva ajuda han perdut molt de temps, el director de carrera valorarà la situació i prendrà les decisions corresponents.

 12.4 En cas d’emergència, els participants hauran de trucar a algun dels dols telèfons anotats al dorsal. Són telèfons exclusivament d’emergència. 

12.5 En cas d’emergència, en zones de NO cobertura, els ciclistes estan obligats a trucar al 112. 

12.6 Un cop finalitzada la cursa, si no has comunicat danys físics a l’organització, l’assegurança no ho cobrirà. Important comunicar lesions abans de la finalització de l’esdeveniment. 

13. MEDI AMBIENT 

13.1 La cursa esdevé en un entorn natural únic. Els participants hauran de conservar i preservar el medi. 

13.2 Els ciclistes hauran de respectar la fauna i la flora. Es donarà preferència als ramats d'animals que es puguin trobar al llarg del recorregut. 

13.3 Cada un dels participants haurà d’actuar amb responsabilitat i tenir un comportament exemplar davant qualsevol adversitat. 

13.4 Els ciclistes només podran rodar per dins els límits naturals de corriols i pistes. No estàn permeses les dreceres. Qualsevol acció irrespectuosa vers el medi, la fauna o la flora suposarà la desqualificació automàtica de la prova. 

14. RECORREGUT I MARCATGE 

14.1 Tots els vehicles motoritzats tindran preferència en zones asfaltades i cruïlles existents durant el recorregut. Serà responsabilitat dels participants extremar les precaucions abans de creuar qualsevol calçada. 

14.2 Els ciclistes hauran de respectar els filats, portes i tot tipus de tanca relacionada amb la seguretat del bestiar o finques privades. 

14.3 El recorregut estarà marcat amb cinta plàstica de color viu, guix i altres elements de senyalització. Els participants seran responsables de visualitzar i seguir les senyalitzacions. 

14.4 És obligatori seguir en tot moment el recorregut marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts. 

14.5 L’organització només suspendrà l’etapa si la integritat física dels ciclistes està en perill. En cas de raons meteorològiques, la cursa es pot suspendre el mateix dissabte, ja que fins el dia abans no disposem de parts meteorològics locals suficientment fiables. 

14.6 En cas de condicions meteorològiques extremes, l’organització es reserva el dret de suspendre la prova assignant una nova data. Un cop realitzat el canvi de data, no es faran devolucions als participants que no puguin assistir. L’organització, tampoc es fa responsable de cap de les despeses com poden ser allotjament o viatges. 

14.7 Si la situació ho exigeix, l'organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries. Fins i tot, activar el recorregut alternatiu, o unificar la cursa en una sola distància sense obligació de retornar la diferència de diners. També es podrà, si es creu oportú, retardar l'horari previst de la carrera. 

14.8 Les zones d’atenció o de perill estaran senyalitzades. En aquests trams, per seguretat, no es permet l’avançament. Les cintes col·locades en forma horitzontal, com si fossin una barana, signifiquen que no es pot avançar per perill de caiguda. 

15. BICICLETA 

15.1 No està permès que els participants puguin canviar de bicicleta durant la cursa. 

15.2 L’organització no es responsabilitza de cap averia durant el transcurs de la prova. 

15.3 Les bicicletes tàndem no estan permeses. 

16. MATERIAL I ROBA 

16.1 L’organització es reserva el dret d’impedir la sortida a qualsevol ciclista que consideri que no porta el material adient. Els participants tenen el deure de calçar i equipar-se de manera adient, segons a les condicions tècniques i les condicions meteorològiques de la prova. 

16.2 L’organització recomana que tots els ciclistes, durant el transcurs de la prova, disposin de provisió de menjar i beure. També es recomana l’ús de protecció solar, si les condicions d’exposició ho requereixen. 

16.3 L’organització revisarà aleatòriament, abans o durant la prova, que els participants duguin el material obligatori que estipula el present reglament. 

16.4 El casc és obligatori portar-lo durant tota la prova. El casc rígid haurà d’ésser homologat. 

16.5 L’organització no es responsabilitza de cap objecte perdut o oblidat durant el transcurs de la prova. L’assegurança de la prova no cobreix danys materials. 

16.6 El material obligatori es podrà consultar a la fitxa tècnica de la cursa. La fitxa tècnica es troba a l’apartat “Recorreguts” de la web. 

16.7 El director de la cursa es reserva el dret de modificar el material obligatori, en funció de les condicions meteorològiques. La darrera actualització del material obligatori serà el dia abans de la prova, a les 18:00h. Es comunicarà mitjançant les xarxes socials o pàgina web. 

16.8 Les e-bike només podran participar dins la categoria e-bike de la modalitat HALF. 

16.9 Les e-bike disposaran de Certificat d’homologació segons CE i tindran les següents característiques: - Pes màxim de 40 kg - Potència màxima motor 250W - Velocitat màxima assistida 25 Km/h - Capacitat màxima bateria 505Wh - Només podran utilitzar una única bateria 

 

17. RECOLLIDA DE DORSALS 

17.1 Tots els ciclistes hauran d’estar presents a la recollida de dorsals. 

17.2 Per recollir el dorsal serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant serà obligatòria la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir o passaport), la targeta federativa (en cas d’estar federat) i el descàrrec de responsabilitats firmat. (*) El participant té el deure de conèixer quines són les condicions de cobertura de la seva entitat asseguradora o federativa. 

17.3 Per recollir el dorsal una tercera persona, serà necessari entregar el descàrrec de responsabilitats degudament omplert i signat, fotocòpia del DNI i la targeta federativa (en el cas dels federats). 

17.4 La revenda dels drets d’inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador; i la possibilitat d’exercir accions contra ambdós. (*) Recordeu, tal i com s’indica en el punt 1.7, que hi ha la possibilitat de canvi de dorsal. 

17.5 En el cas de menors d’edat, cal que s’entregui “l’autorització de menors” degudament omplerta i signada. 

17.6 No s’ofereix el servei d’enviament de la bossa del ciclista un cop finalitzada la cursa. (*) Recordeu que una tercera persona pot recollir la bossa del ciclista, tot acomplint els requisits del punt 17.3 i notificant l’absència del ciclista. 

18. CATEGORIES I PREMIS 

18.1 A totes les categories del circuit FULL, el primer, segon i tercer classificat seran obsequiats amb un premi. 

18.2 CATEGORIA INDIVIDUAL FULL - Absolut Masculí - Absolut Femení - Màster Femení (a partir de 40 anys) - Màster 40 Masculí (a partir de 40 anys) - Màster 50 Masculí (a partir de 50 anys) STARTER - Absolut Masculí - Absolut Femení 

18.3 CATEGORIA PER EQUIPS FULL - Absolut Masculí - Absolut Femení - Absolut Mixta 

19. CLASSIFICACIONS 

19.1 Les classificacions es trobaran a la web oficial a temps real. També es disposaran de llistes presencials, en format paper o bé en pantalla. 

19.2 Els participants són classificats segons l’ordre de pas per la línia d'arribada. 

19.3 En format equips, en cas que un dels dos participants abandoni, l’altra participant podrà finalitzar la cursa i disposar de tots els serveis. Direcció de cursa es reserva el dret d’estudiar el cas, a fi d’atorgar la possibilitat de classificar-se de forma individual. 

20. LLICÈNCIES 

20.1 Per participar a les curses és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a la UCI. 

20.2 En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència assegurança d’un dia, vàlida exclusivament per la cursa. 

20.3 Qualsevol tipus d’incidència en relació a l’assegurança de dia cal comunicar-ho a l’organització abans de les 24:00 hores del dia en què es realitza l’esdeveniment. 

21. PROTECCIÓ DE DADES 

21.1 D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. 

22. DRETS D'IMATGE 

22.1 Tots els ciclistes renuncien als seus drets d'imatge durant la carrera. 

22.2 L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per motius d'interès propi. 

22.3 El dret a la pròpia imatge és un dret reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat en la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, així com en la aplicació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre. 

22.4 L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a Aventura i Esports WRockU a la realització de fotografies i filmació de la seva participació a la cursa, i els dóna el seu consentiment per la seva difusió i explotació comercial i publicitària de totes les imatges preses durant, en les que resulti clarament identificable, sense dret per part del ciclista a rebre cap compensació econòmica. En cap cas s’utilitzaran per finalitats diferents a les indicades. 

23. LLICÈNCIES 

23.1 Per participar a les curses és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o per qualsevol federació afiliada a laUCI. 

23.2 En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència assegurança d’un dia, vàlida exclusivament per la cursa. 

23.3 Qualsevol tipus d’incidència en relació a l’assegurança de dia cal comunicar-ho a l’organització abans de les 24:00h del dia en què es realitza l’esdeveniment. 

24. PROTECCIÓ DE DADES 

24.1 D’acord amb la llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova.

 

 

COL·LABORA